عرضه ماهی قاچاق توقیف شده در بازار

به گزارش گروه خبری داتلیکس به نقل از اقتصاد آنلاین ماهی های قاچاق کشف شده توسط ناوتیپ رزمی۱۱۲ ذوالفقار قشم با هدف تنظیم بازار بین مردم توزیع شد.